Statut

 

Statut Fundacji Patria

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundator ustanawia dla realizacji celów społecznie użytecznych fundacje pod nazwą FUNDACJA PATRIA, zwana w dalszej części Statutu Fundacją.
2. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia
6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, zwana dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skrzetuszewo.
2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4.

Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.

§ 5.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji swoich celów statutowych.

§ 6.

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§ 7.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

1. Celami Fundacji są:
a. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym diagnostyka, rehabilitacja, organizacja wypoczynku, wspieranie edukacji i osiągnięć sportowych, kreowanie swojego miejsca w społeczeństwie,
b. działalność na rzecz samodzielności, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, działanie na rzecz upowszechniania dobrych wzorców i rozwiązań na poziomie ogólnopolskim,
d. wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki jako elementu integracji społecznej,
e. promocja i organizacja wolontariatu,
f. wspieranie projektów edukacyjnych służących kształtowaniu i rozwijaniu cech osobowości: współpracy, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, szacunku do państwa, umiejętności kreowania swojego miejsca w społeczeństwie,
g. rozwój potencjału społeczności lokalnej, z wykorzystaniem znaczenia historycznego miejsca początków państwowości Polski i chrztu Mieszka I okolic Jeziora Lednica,
h. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, kulturowej,
i. upowszechnianie i ochrona idei aktywności społecznej, wolności, praw człowieka i praw obywatelskich,
j. identyfikowanie i definiowanie problemów społecznych związanych z obszarami działalności Fundacji, w tym współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, administracja publiczna,
k. realizacja przedsięwzięć artystycznych, również o charakterze międzynarodowym,
l. promocja RP za granica, rozwijanie współpracy i kontaktów miedzy społeczeństwami.
2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.
2a. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
3. Fundator może zmienić cele Fundacji.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. prowadzenie diagnostyki, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, np. hipoterapii, dogoterapii, działań prowadzących do wzrostu kondycji psychofizycznej dzieci.
b. prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb beneficjentów
c. prowadzenie obozów wypoczynkowo – rehabilitacyjnych, spełniających jednocześnie funkcje integracyjne .
d. współpraca z organizacjami o podobnym profilu w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji.
e. praca edukacyjna z rodzicami i dziećmi.
f. prowadzenie terapii zajęciowej, szkoleń, testów kompetencyjnych dla osób aktywnie poszukujących swojego miejsca zawodowego.
g. współpraca z administracja publiczna, biznesem, organizacjami NGO w zakresie przygotowywania osób do pracy , poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie
h. wspieranie form aktywności prowadzącej do kreowania i utrzymywania miejsc pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej
i. propagowanie różnych form zatrudnienia, upowszechnianie wiedzy o dobrych rozwiązaniach i dobrych praktykach na rynku pracy
j. udział w badaniach diagnozujących problemy rynku pracy i wykluczenia społecznego
k. przygotowanie miejsc na terenie i wokół Fundacji Patria sprzyjających rekreacji i uprawianiu sportu
l. wspieranie osób niepełnosprawnych w przygotowaniach do udziału w zawodach sportowych.
m. organizacja struktur międzynarodowego wolontariatu w oparciu o statutowa działalność Fundacji Patria
n. kształcenie i przygotowanie do podjęcia konkretnej pracy wolontariuszy
o. propagowanie idei wolontariatu jako formy uwrażliwienia i odpowiedzialności społecznej
p. organizacja konkursów, konferencji, imprez artystycznych pokazujących
a) wagę współpracy, współodpowiedzialności, dążenia do realizacji celu grupy, na poziomie lokalnym i ogólnopolskim
b) łączących tradycje z teraźniejszością, pokazujących lokalny potencjał
c) podnoszących świadomość własnych korzeni, zobowiązań i praw z ich wynikających
d) pokazujących kluczowa role aktywności społecznej w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
q. udział w pracach badawczych dotyczących problemów społecznych związanych z działalnością Fundacji
r. organizacja koncertów, imprez artystycznych o charakterze lokalnym i międzynarodowym wspierających idee Fundacji Patria
s. współpraca z administracja państwową, organizacjami pozarządowymi, biznesem w zakresie propagowania wizerunku państwa i społeczeństwa polskiego, wspierania rozwoju kontaktów kulturalnych, edukacyjnych, biznesowych.

Rozdział 2 A
Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Źródłami finansowania Fundacji są w szczególności:
a. dochody z majątku Fundacji,
b. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
c. darowizny, spadki i zapisy.
3. Fundator przeznacza na majątek Fundacji (fundusz założycielski) środki pieniężne w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), w tym na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
4. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji oraz na koszty działalności Fundacji.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządy Fundacji, członków Rady Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 3
Działalność gospodarcza

§ 16.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a. uchylony
b. uchylony
c. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
d. uchylony
e. działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
f. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
g. działalność związana ze sportem, pozostała (PKD 92.62.Z),
h. działalność wydawnicza (PKD 22.1)
i. uchylony
j. uchylony
k. sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z),
l. uchylony
m. uchylony
n. uchylony
o. uchylony
p. uchylony
q. uchylony
r. uchylony
s. uchylony
t. uchylony
u. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
v. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
w. działalność wspomagające wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
x. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
y. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia i likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Programową Fundacji.
3. W zakresie prowadzonej działalności Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
4. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

Rozdział 3
Działalność pożytku publicznego

§ 16 a.

1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. uchylony
b. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20.F),
c. działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
d. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F),
e. artystyczna i literacka działalność, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.31.G),
f. działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z),
g. działalność muzeów (PKD 92.52.A),
h. ochrona zabytków (PKD 92.52.B),
i. prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A)
j. prowadzenie działalności paramedycznej (PKD 86.90.D),
k. prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
l. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych (PKD 73.20.G)
m. prace badawczo rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
n. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
o. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
p. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z)
q. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
r. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).

§ 16 b.

1. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej (PKD 86.90.A),
b. prowadzenie działalności paramedycznej (PKD 86.90.D),
c. prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 86.90.E),
d. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z),
f. działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z),
g. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
h. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 86.10.Z),
i. uchylony
j. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii (PKD 73.20F),
k. działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
l. działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F),
m. artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.31.G),
n. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H)
o. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
p. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
q. działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (PKD 93.21.Z),
r. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
s. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z).

Rozdział 4
Organy i organizacja Fundacji

§ 17.

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Członkowie organów Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
3. Mandat członka organu Fundacji wygasa w razie śmierci lub odwołania.
4. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, bądź osoba, o której mowa w § 22 Statutu.

§ 18.

1. W skład rady Fundacji wchodzi od trzech do dwudziestu pięciu osób, w tym, Przewodniczący Rady.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. Ustalanie wynagrodzenia za zarządzanie Fundacją,
b. Ocena działalności bieżącej Fundacji i Nadzór nad działaniami Zarządu Fundacji,
c. Ustalanie programów i planów działania Fundacji,
d. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
e. Inspirowanie kierunków działania Fundacji.
3. Do obowiązków członków Rady Fundacji należy dbanie i interesy Fundacji oraz działania wspomagające Fundację w realizacji jej statutowych celów.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji ustalony przez Radę Fundacji.
5. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkowstwem w Zarządzie Fundacji. Członkowie Rady Fundacji:
a. Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
b. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS na rok poprzedni.

§ 19.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
a. w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu – samodzielnie,
b. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są
a) gdy działanie dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – 1 /jeden/ Członek Zarządu– samodzielnie,
b) gdy działanie dotyczy rozporządzenia prawem lub zaciągnięciem zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – 2 /dwaj/ Członkowie Zarządu –  łącznie.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej za zewnątrz,
b. Ustalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych,
c. Przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
d. Promowanie struktury organizacyjnej Fundacji.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządy Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji ustalony przez Radę Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział 5
Uprawnienia Fundatora

§ 20.

Fundator może powołać Radę Programową Fundacji – jako kolegium doradcze i opiniodawcze, składającą się z trzech do piętnastu osób, będących autorytetami i specjalistami w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, polityki i biznesu. Zasady działanie, wynagrodzenie oraz szczegółowe kompetencje Rady Programowej Fundacji określi Fundator w odrębnym Regulaminie Rady Programowej Fundacji.

§ 21.

Fundator bądź osoba, o której mowa w § 22 Statutu powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji oraz Rady Programowej Fundacji.

§ 22.

Fundator może przekazać swoje uprawnienie wynikające ze Statutu wskazanej osobie fizycznej lub prawnej w drodze pisemnego pełnomocnictwa lub w testamencie. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu pierwszym przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, chyba że zawarte jest w testamencie. Pełnomocnictwo nie gaśnie na skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez pełnomocnika dalszym pełnomocnikom.

§ 23.

Fundator bądź osoba, o której mowa w § 22, może dokonać zmian Statutu Fundacji.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 24.

1. W przypadku wyczerpanie środków finansowych i majątku Fundacji – podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Rady Fundacji.
2. W uchwale, o której mowa w ust.1, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

§ 25.

Ewentualny ,majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany fundatorowi albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w Ustawie.

§ 26.

1. Fundator – po zasięgnięciu pisemnej opinii Zarządu Fundacji – może zdecydować o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
2. Dla dokonania połączenia Fundacji z inną fundacją niezbędne jest zawarcie pisemnego porozumienia pomiędzy Fundacją oraz fundacją bądź fundacjami, z którymi ma nastąpić połączenie, zawierającego co najmniej:
a. wskazanie fundacji, z którą nastąpi połączenie,
b. wskazanie daty, z którą nastąpi połączenie fundacji,
c. wskazanie, która z dotychczasowych fundacji zostanie wykreślona
z Krajowego Rejestru Sądowego,
d. zobowiązanie się fundacji pozostałej po połączeniu do przejęcia wszelkich zobowiązań fundacji, która po połączeniu zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Załącznikami do porozumienia, o którym mowa w ust. 3 winny być sprawozdania finansowe łączących się fundacji sporządzone na dzień zawarte tego porozumienia.
4. Na podstawie zawartego porozumienia uprawnione organy łączących się fundacji podejmą stosowne uchwały w przedmiocie połączenia się fundacji.
5. Zarządy łączących się fundacji zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenia
o połączeniu oraz ewentualne wnioski (w szczególności o wykreślenie fundacji
z Krajowego Rejestru Sądowego) do Sądu.