Cele

Cele statutowe Fundacji Patria 

1. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym diagnostyka, rehabilitacja,organizacja wypoczynku, wspieranie edukacji i osiągnięć sportowych, kreowanie swojego miejsca w społeczeństwie.

2. Działalność na rzecz samodzielności, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, działanie na rzecz upowszechniania dobrych wzorców i rozwiązań na poziomie ogólnopolskim.

4. Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki jako elementu integracji społecznej.

5. Promocja i organizacja wolontariatu.

6. Wspieranie projektów edukacyjnych służących kształtowaniu i rozwijaniu cech osobowości: współpracy, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, szacunku do państwa, umiejętności kreowania swojego miejsca w społeczeństwie.

7. Rozwój potencjału społeczności lokalnej, z wykorzystaniem znaczenia historycznego miejsca początków państwowości Polski i chrztu Mieszka I okolic Jeziora Lednica.

8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowejiobywatelskiej, kulturowej.

9. Upowszechnianie i ochrona idei aktywności społecznej, wolności, praw człowieka i praw obywatelskich.

10. Identyfikowanie i definiowanie problemów społecznych związanych z obszarami działalności Fundacji, w tym współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, administracja publiczna.

11. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, również o charakterze międzynarodowym.

12. Promocja RP za granicą, rozwijanie współpracy i kontaktów między społeczeństwami.